شعار سال
شنبه 02 تیر 1403
ردیف عنوان
45
برنا مه آزمون  عملی سایررشته های   آموزشگاه های آزاد خواهران قبول شد گان آزمون آنلاین  خرداد ماه 1403
44
برنامه آزمون عملی  طراحی و دوخت خرداد 1403
43
برنامه آزمون عملی مراقبت و زیبایی خرداد 1403
42
برنامه آزمون عملی برادران قبول شد گان آزمون خرداد ماه سال 1403 (کارآموزان آموزشگاههای آزاد شهرستان اراک)
41 برنا مه آزمون  عملی سایررشته های  خواهران اراک قبول شد گان آزمون آنلاین  اردیبهشت ماه 1403
40 آزمون عملی طراحی و دوخت اردیبهشت 1403
39 آزمون عملی مراقبت و زیبایی آموزشگاهای ازاد  اردیبهشت 1403
38 برنامه آزمون عملی برادران(کارآموزان آموزشگاه آزاد ) اراک :  اردیبهشت ماه  1403
37 برنا مه آزمون  عملی سایررشته های  خواهران  اراک قبول شد گان آزمون آنلاین  اسفند ماه 1402
36 برنامه آزمون عملی برادران(کارآموزان آموزشگاه آزاد ) اراک :  اسفند ماه  1402
35 برنامه آزمون عملی مراقبت و زیبایی اسفند 1402
34  برنامه آزمون عملی طراحی دوخت اسفند 1402
33 برنامه آزمون عملی برادران(کارآموزان آموزشگاه آزاد ) اراک :  بهمن ماه  1402
32 آزمون عملی مراقبت و زیبایی آموزشگاه های آزاد بهمن ماه 1402
31 آزمون عملی  طراحی و دوخت آموزشگاه های آزاد بهمن ماه1402
30 برنا مه آزمون  عملی سایررشته های   قبول شد گان آزمون آنلاین  بهمن ماه 1402خواهران اراک 
29 برنامه آزمون آرایش موی زنانه شنیون 1402
28 طراحی و دوخت آموزشگاه های آزاد عملی دیماه 1402
27 مراقبت زیبایی آموزشگاه های آزاد عملی دیماه 1402
26 برنا مه آزمون  عملی سایررشته های آموزشگاههای آزاد  خواهران  اراک  قبول شد گان آزمون آنلاین  دی ماه 1402
25 برنامه آزمون عملی برادران(کارآموزان آموزشگاه آزاد ) اراک :  دی ماه  1402
24 آزمون  عملی سایررشته های  آموزشگاه های آزاد خواهران اراک  قبول شد گان آزمون آنلاین  آذر ماه 1402
23 برنامه آزمون عملی آموزشگاه ها طراحی دوخت آذرماه 1402
22 برنامه آزمون عملی آموزشگاه ها مراقبت و زیبایی آذرماه 1402
21 برنامه آزمون عملی برادران(کارآموزان آموزشگاه آزاد ) اراک :  آذر ماه  1402
20 برنامه آزمون عملی قبول شدگان آنلاین آبان ماه  آموزشگاه های آزاد سایر رشته های خواهران اراک
19 برنامه آزمون عملی خیاطی قبول شدگان آزمون آنلاین آبان ماه 1402 
18 برنامه آزمون عملی رشته مراقبت و زیبایی قبول شدگان آنلاین آبان ماه 1402 
17 برنامه آزمون عملی برادران(کارآموزان آموزشگاه آزاد ) اراک :  آبان ماه  1402
16 برنامه آزمون عملی برادران(کارآموزان آموزشگاه آزاد ) اراک :  مهر ماه  1402
15 برنامه آزمون عملی  مهرماه طراحی ودوخت آموزشگاه های آزاد خواهران اراک1402
14 برنامه آزمون  عملی مهرماه مراقبت وزیبایی  خواهران اراک 1402
13 برنا مه آزمون  عملی سایررشته های  خواهران قبول شد گان آزمون آنلاین  مهر ماه 1402
 12 زمانبندی آزمون های عملی شهریور خواهران مراقبت زیبایی
11 زمانبندی آزمون های عملی شهریور خواهران طراحی دوخت
10 برنا مه آزمون  عملی سایررشته های  خواهران قبول شد گان آزمون آنلاین  شهریور ماه 1402
9 برنامه آزمون عملی برادران(کارآموزان آموزشگاه آزاد ) اراک :  شهریور ماه  1402
برنا مه آزمون  عملی سایررشته های  خواهران قبول شد گان آزمون آنلاین  مرداد ماه 1402
7 برنامه آزمون عملی مرداد ماه 1402 مراقبت و زیبایی 
6 برنامه آزمون عملی مرداد ماه 1402 خیاطی خواهران اراک 
5 برنامه آزمون عملی برادران قبول شد گان آزمون مرداد سال 1402 (کارآموزان آموزشگاههای آزاد شهرستان اراک)
4 آزمون عملی برادران اراک (خرداد 1402)
3 آزمون عملی رشته های طراحی دوخت خواهران اراک (خرداد 1402)
2 آزمون عملی رشته های مراقبت زیبایی خواهران اراک (خرداد 1402)
1 آزمون عملی سایر رشته های خواهران اراک (اردیبهشت 1402)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب